Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów w ramach serwisu LinguaJob.pl

 

&1.

Definicje.
 
Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: 
 
1. Usługodawca: Grupa LinguaJob.pl Sp.zo.o. NIP: 9542859580
 
2. PORTAL: internetowy serwis tematyczny, znajdujący się pod adresem: www.linguajob.pl, zawierający informacje na temat ofert pracy zgłoszonych przez Pracodawców, aplikacje Kandydatów, rynku pracy czy możliwości podnoszenia kwalifikacji.
 
3. USŁUGOBIORCA, KLIENT, PRACODAWCA: osoba fizyczna, osoba prawna , firma świadcząca usługi doradztwa personalnego w zakresie rekrutacji pracowników dla swoich Klientów lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca być Pracodawcą w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy, korzystająca z możliwości zamieszczania ofert pracy i kojarzenia ich z aplikacjami dotyczącymi zatrudnienia złożonymi przez potencjalnych pracowników, w ramach usług świadczonych przez LinguaJob.
 
4. KANDYDAT: osoba fizyczna, która zamieszcza w Portalu swoje Zgłoszenie w celu zainteresowania nim Pracodawców oraz składania aplikacji w zakresie dotyczącym ofert pracy zamieszczonych w Portalu przez Pracodawców, a przez to korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 
5. STRONY: Usługodawca ( LinguaJob) i Usługobiorca ( Klient, Pracodawca).
 
6. REJESTRACJA: założenie przez Klienta konta użytkownika Portalu, związane z akceptacją przez niego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług z ta chwilą.
 
7. LOGIN: adres email Klienta, ustalany w procesie rejestracji, niezbędny wraz z hasłem dla zalogowania do Portalu LinguaJob.
 
8. OGŁOSZENIA: publikowane w portalu przez Klienta przy użyciu dostępnych w nim formularzy ofert pracy, zaproszenia do składania aplikacji oraz inne informacje i treści, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu-adresowane do Kandydatów.
 
9. UMOWA O SWIADCZENIU USŁUG – umowa zawierana indywidualnie z Klientem, określająca zamawiane przez niego usługi; zawarcie umowy odbywa się poprzez założenie konta użytkownika na portalu i zaakceptowaniu Regulaminu. Umowy z klientem mogą być również zawierane w formie pisemnej na wybrane usługi LinguaJob po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniach wybranej usługi z Klientem.
 
10. REGULAMIN: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów ramach serwisu LinguaJob, określa zasady funkcjonowania i użytkowania usług Portalu przez Usługobiorcę zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Portalu i nie podlega indywidualnym modyfikacjom czy zastrzeżeniom. Rozpoczęcie korzystania z Portalu ( logowanie się ) LinguaJob jest równoznaczne z akceptacją zawartych w regulaminie warunków, zasad i kryteriów jakie należy spełnić aby korzystać z serwisu.
 
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI: zasady gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych Klienta przez LinguaJob ( o ile dotyczy ).
 
 

&2

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 
1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w trybie on-line poprzez zalogowanie oraz wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, który jest zamieszczony na Portalu oraz aktywowaniu konta poprzez link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail ( login użytkownika ).
 
2. Umowa o świadczenie usług może być ograniczona w czasie.
 
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
a. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, b. w przypadku usług odpłatnych – z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa.
 
4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Portalu lub usunięcie swojego konta.
 
5. Strony mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku usług odpłatnych świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej, wyłączając obowiązywanie niektórych jego postanowień.
 

&3.

Warunki korzystania z usług Portalu.

 
1. Udział i korzystanie z usług Portalu Usługobiorcy jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją przewidzianych w Regulaminie zasad. Udział jest możliwy po rejestracji i założeniu konta na Portalu co jednoznacznie stwierdza zgodę Usługobiorcy na akceptację Regulaminu bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń, akceptacje na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu podczas procesu rejestracji lub w związku z korzystaniem z Portalu, spełniając równocześnie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz.926 z pożn.zm.); otrzymywanie informacji handlowej od partnerów Portalu.
 
2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 
b. uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana,
c. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 
d. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 
e. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 
f. zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych i polityka poufności zamieszczone w niniejszym Regulaminie.
 
3. Korzystanie z usług Portalu jest możliwe po podaniu wymaganych przez Portal danych i informacji od Usługobiorcy lub po wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług i po spełnieniu przez Usługobiorcę wymaganych przez Portal warunków.
 
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klientów nieprawdziwych informacji w trakcie procesu rejestracji. Informacja o założeniu konta zostaje wysyłana na adres e-mail Klienta podany w czasie rejestracji.
 
5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza także jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę i/albo działającego na zlecenie Usługodawcy innego administratora danych w celach statystycznych, dla celów marketingu bezpośredniego, na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w szczególności zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna ( dz.U. Nr 144 poz 1204) oraz z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( dz.U.nr 133, poz.883). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz o prawie ich poprawiania.
 
6. Konto Usługobiorcy udostępniane jest na czas nieokreślony oraz bezpłatnie. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 

&4

Prawa i obowiązki Stron.

 
1. Usługobiorca samodzielnie przy wykorzystaniu dostępnych formularzy redaguje treść ogłoszeń i zamieszcza je w Portalu. Treść ogłoszenia a także zawarte w nim treści powinny być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także nie mogą naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich.
 
2. Ogłoszenie może być również dodane do publikacji w imieniu Pracodawcy przez upoważnionego do tego pracownika LinguaJob, za wyraźną zgodą Pracodawcy. Tym samym Pracodawca, oświadcza że wskazane przez niego dane są prawdziwe.
 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i przesłane materiały zamieszczane przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia naruszającego prawo, dobre obyczaje, dobre imię i interesy LinguaJob a w szczególności ogłoszeń zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
 
4. Przekazywanie i udostępnianie haseł, pozwalających na dostęp do zasobów Portalu osobom trzecim jest niedozwolone. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne i świadome udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych, haseł osobom trzecim, co może skutkować nielegalnym korzystaniem z konta Usługobiorcy i wprowadzanie nieautoryzowanych zmian.
 
5. Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Klientów zgłoszeń z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń i/lub wpisów dokonanych przez Klienta, w szczególności gdy ogłoszenie zawiera oczywiste omyłki, zostało przypisane do wadliwej kategorii itp. Klient ponadto zobowiązuje się do nie publikowania ogłoszeń niezgodnych z przeznaczeniem Portalu.
 
7. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia zgłoszenia Klienta po ustaleniu, że zgłoszenie jest fikcyjne, a także jeśli narusza ono przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich.
 
8. W sytuacji łamania przez Usługobiorcę zasad Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy naruszenia zasad współżycia społecznego, Portal może zawiesić lub usunąć konto Usługobiorcy.
 
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści, zakresie, dodawaniu lub odejmowaniu, czasowym zawieszeniu lub ograniczaniu dostępu do pewnych usług, bez możliwości zastrzeżenia w tym zakresie.
 
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacja Portalu.
 
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu a tym samym przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Portalu.
 
12. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zarówno Portal jak i jego usługi działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu spowodowanych awarią, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej lub zdarzeń losowych.
 

&5

Publikowanie ogłoszeń oraz korzystanie z usług Portalu

 
1. Usługobiorca ma prawo zamieszczać na łamach Portalu ogłoszenia za pośrednictwem dostępnych w Portalu formularzy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach a także w inny dostępnych miejscach serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji, treści naruszające dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu oraz naruszające prawa prywatne jak i treści oferujące działalności niezgodne z prawem;
 
2. Aktywacja ogłoszenia na Portalu następuje po 24 godzinach od uiszczeniu opłaty przez Klienta.
 
3. Usługobiorca nie może umieścić w serwisie dwóch lub więcej identycznych ogłoszeń. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
 
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszenia narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.
 
5. Publikacja ogłoszenia może być uzależniona od wniesienia opłaty lub zweryfikowania przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia podmiotu składającego ogłoszenie, poprzez żądanie przesłania Usługodawcy określonych dokumentów lub Świadczeń we wskazanej przez niego formie.
 
6. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 
7. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach lub wezwać go do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.
 
8. W przypadku ogłoszenia naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo usunąć takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta. 
 
9. Klient ma odpłatny dostęp do BAZY CV oraz do usługi MULTILINGUAL SCORING a dane osobowe kandydatów mogą być wykorzystane wyłącznie w celach rekrutacyjnych w doborze pracowników w ramach projektów rekrutacyjnych dla swoich zleceniodawców.
 
10. Proponowane formy usług wizerunkowych ( billboard, banner, buton ) nie stanowią reklamy na wyłączność i nie wykluczają rotowania z innymi reklamami danego typu w określonych odstępach czasowych.
 

&6

Warunki płatności

 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Klienta na łamach Portalu o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 
2. Płatność za świadczone usługi będzie realizowana i monitorowana poprzez serwis DotPay.pl na konto Usługodawcy na podstawie aktualnej oferty cenowej Usług umieszczonej na łamach Portalu.
 
3. Po zawarciu Umowy lub po złożeniu Zamówienia Usługodawca wystawi dokument pro forma na 100% zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługi, wynikającego z Umowy lub Zamówienia. Klient zobowiązuje się wpłacić taka zaliczkę przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Usługodawcę lub przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez Usługodawcę.
 
4. W przypadku usług elektronicznych płatności dokonywane są przez Klienta przed rozpoczęciem korzystania z usługi, poprzez system elektronicznych płatności, chyba że Usługa przewiduje formę płatności na podstawie zamówienia jak wyżej. W terminie siedmiu dni od dnia otrzymania płatności Usługodawca wystawia odpowiednią fakturę VAT.
 
5. Środki pieniężne wniesione tytułem opłat za korzystanie z usług serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, nie będą zwracane.
 

&7

Warunki techniczne

 
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej rejestracji i korzystania z Serwisu:
1. komputer osobisty połączony z siecią Internet
2. posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
3. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych, Mozilla Firefox 2.0 i wyższe, Opera 6.0 i wyższe lub inne kompatybilne;
4. przeglądarka powinna akceptować „ cookies”.
 
 

&8

Postępowania reklamacyjne

 
1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie zakłóceń funkcjonowania Portalu, problemy lub uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach portalu zgłaszane na adres: reklamacja@linguajob.pl.
 
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy zgłaszającego reklamacje ( imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak w wypadku, jeżeli reklamacja dotyczy dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Portalu, Usługodawca zastrzega sobie prawie pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi.
 
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu a tym samym przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Portalu.
 
5. Wszelkie zmiany w regulaminie będą na bieżąco umieszczane na łamach Portalu. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z informacjami o zmianach w regulaminie w wypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Usługobiorca powinien zaprzestać logowania się i poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, czego wynikiem będzie usunięcie konta Usługobiorcy. Każde logowanie się Usługobiorcy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją zmian.
 

&9

Postanowienia końcowe

 
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zarówno Portal jak i jego Usługi działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub Usługobiorców.
 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, prawdziwość i rzetelność treści przekazywanych i publikowanych przez Klientów na łamach Portalu a także za dane i informacje podawane przez Klientów do Portalu lub do innych Usługobiorców.
 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego aktualizacji, ulepszenia, konserwacji, modyfikacji bez uprzedniego uprzedzenia o tym Usługobiorców.
 
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu spowodowanych awarią serwisu, dysfunkcja sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej lub zdarzeń losowych.
 

&10

Polityka poufności

 
1. Dane osobowe Klienta podawane są wyłącznie dobrowolnie, są gromadzone i przetwarzane w zasobach Portalu www.linguajob.pl a żądanie ich usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z zasobów Portalu.
 
2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania usługi.
 
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Grupa LinguaJob.pl, z siedzibą w Warszawie ( 00-549 ), ul. Piękna 24/26A/1.
 
4. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzanych i przetwarzanych w związku z korzystania z Portalu, dzięki stosownym zabezpieczeniom ich poufności i zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”).
 
5. Wprowadzanie swoich danych osobowych przez Klienta jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez uzupełnianie, aktualizowanie, modyfikowanie i usuwanie po zalogowaniu poprzez podanie swoje adresu e-mail i hasła dostępu. W razie pytań Klient może przesłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@linguajob.pl . Jednocześnie informujemy, ze Usługodawca ma prawo usunięcia danych osobowych Klienta w rozumieniu Ustawy bez jego zgody i podania przyczyny.
 
6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu wykonania umowy o współpracę w zakresie działań marketingowych, rekrutacyjnych, kojarzenia kandydatów i ofert pracy w tym automatyczne dopasowanie profilu zawodowego kandydata multilingual scoring, której stroną jest Klient, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 
7. Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
 
8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
9. W celu podniesienia skuteczności zamieszczanych ogłoszeń Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do ich publikacji w wybranych mediach, innych portalach pracy lub środkach masowego przekazu, o ile nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.
 
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Kandydatów w ramach serwisu LinguaJob.pl

 

&1.

Definicje.

 
Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
 
1. USŁUGODAWCA: Grupa LinguaJob.pl z siedzibą w Warszawie ( 00-549 ) przy ul. Pięknej 24/26A/1 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 20904, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 632-177-92-14.
 
2. PORTAL: internetowy serwis tematyczny, znajdujący się pod adresem: www.linguajob.pl, zawierający informacje na temat ofert pracy zgłoszonych przez Pracodawców, aplikacje Kandydatów, rynku pracy czy możliwości podnoszenia kwalifikacji.
 
3. USŁUGOBIORCA, KLIENT, KANDYDAT: osoba fizyczna, która zamieszcza w Portalu swoje Zgłoszenie w celu zainteresowania nim Pracodawców oraz składania aplikacji w zakresie dotyczącym ofert pracy zamieszczonych w Portalu przez Pracodawców, a przez to korzysta z usług świadczonych droga elektroniczną przez Usługodawcę.
 
4. PRACODAWCA: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca być Pracodawcą w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy, korzystająca z możliwości zamieszczania ofert pracy i kojarzenia ich z aplikacjami dotyczącymi zatrudnienia złożonymi przez potencjalnych pracowników, w ramach usług świadczonych przez LinguaJob.
 
5. STRONY: Usługodawca ( LinguaJob) i Usługobiorca ( Klient, Kandydat).
 
6. REJESTRACJA: założenie przez Klienta konta użytkownika Portalu, związane z akceptacją przez niego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług z ta chwilą.
 
7. LOGIN: adres email Klienta, ustalany w procesie rejestracji, niezbędny wraz z hasłem dla zalogowania do Portalu LinguaJob.
 
8. ZGŁOSZENIE: publikowane w portalu przez Klienta przy użyciu dostępnych w nim formularzy podsumowanie zawodowe ( CV) oraz inne informacje bądź treści, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, adresowane do Pracodawców.
 
9. REGULAMIN: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna na rzecz Kandydatów w ramach serwisu LinguaJob, określa zasady funkcjonowania i użytkowania usług Portalu przez Usługobiorcę zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Portalu i nie podlega indywidualnym modyfikacjom czy zastrzeżeniom. Rozpoczęcie korzystania z Portalu ( logowanie się ) LinguaJob jest równoznaczne z akceptacją zawartych w regulaminie warunków, zasad i kryteriów jakie należy spełnić aby korzystać z serwisu.
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI: zasady gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych Klienta przez LinguaJob ( o ile dotyczy ).
 
 

&2.

Warunki korzystania z usług Portalu.

 
 
1. Udział Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją przewidzianych w regulaminie zasad. Udział jest możliwy po rejestracji i założeniu konta na Portalu co jednoznacznie stwierdza zgodę Usługobiorcy na akceptację Regulaminu bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń, akceptacje na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu podczas procesu rejestracji lub w związku z korzystaniem z Portalu, spełniając równocześnie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz.926 z pożn.zm.); otrzymywanie informacji handlowej od partnerów Portalu.
 
2. Korzystanie z usług Portalu jest możliwe po podaniu wymaganych przez Portal danych i informacji od Usługobiorcy i bez wniesienia opłat za dostęp do konkretnych usług.
 
3. Umowa o świadczeniu usług zawierana jest w trybie on-line poprzez wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego, który umieszczony zostanie w Portalu a także po aktywacji linka aktywującego konto w serwisie wysyłanego na adres e-mail Użytkownika jako potwierdzenie rejestracji.
 
4. Umowa o świadczenie usług nie jest w żaden sposób ograniczona w czasie. Każdy Kandydat może zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez samodzielne usunięcie swego konta co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych i informacji o Kandydacie.
5. Jeden Kandydat może założyć tylko jedno konto w Portalu.
 
6. Przekazywanie i udostępnianie haseł i innych treści pozwalających na dostęp do zasobów Portalu osobom trzecim jest niedozwolone. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne i świadome udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych, haseł osobom trzecim, co może skutkować nielegalnym korzystaniem z konta Usługobiorcy i wprowadzanie nieautoryzowanych zmian.
 

&3.

Prawa i obowiązki Stron.

 

 
1. Usługobiorca samodzielnie przy wykorzystaniu dostępnych formularzy redaguje treść zgłoszenia i zamieszcza je w Portalu, składając równocześnie zapewnienie o prawdziwości wskazanych przez niego danych.
 
2. Zgłoszenie powinno być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także nie może naruszać dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich. Na wypadek stwierdzenia naruszenia tego wymogu, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia.
 
3. Wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy Portalu jest bezpłatne i traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LinguaJob. Kandydat, po zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadomym jego znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych Portalowi LinguaJob, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji przez Portal LinguaJob oraz firmy będące Klientami Portalu, posiadającymi uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, która pozostaje własnością Portalu.
 
4. Usługodawca zobowiązany jest do umożliwienia Kandydatom zamieszczania w portalu przygotowanych przez nich zgłoszeń. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, opóźnienia czy umożliwienia publikacji zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych.
 
5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zgłoszeń zamieszczanych przez Klienta i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji, ani tez weryfikacji samego Klienta.
 
6. Usługodawca ma jednak prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej zamieszczanych przez Klientów zgłoszeń z punktu widzenia ich prawdziwości, rzetelności i zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 
7. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia zgłoszenia Klienta po ustaleniu, że zgłoszenie jest fikcyjne, a także jeśli narusza ono przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich.
 
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacja Portalu.
 
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu a tym samym przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Portalu.
 
10. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zarówno Portal jak i jego usługi działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu spowodowanych awarią, dysfunkcja sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej lub zdarzeń losowych. 
 

&4.

Warunki techniczne.

 
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej rejestracji i korzystania z Serwisu:
1. komputer osobisty połączony z siecią Internet
2. posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
3. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych, Mozilla Firefox 2.0 i wyższe, Opera 6.0 i wyższe lub inne kompatybilne;
4. przeglądarka powinna akceptować „ cookies”.
 

&5.

Odpłatność.

 
1. Świadczenie usług przez LinguaJob na rzecz Kandydata jest nieodpłatne. Kandydaci nie są zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat w związku z zamieszczaniem w Portalu swoich zgłoszeń oraz wszelkimi czynnościami związanymi z korzystaniem z Portalu.
 

&6.

Postępowanie reklamacyjne.

 
1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie zakłóceń funkcjonowania Portalu, problemy lub uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu zgłaszane na adres: reklamacja@linguajob.pl.
 
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy zgłaszającego reklamacje ( imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak w wypadku, jeżeli reklamacja dotyczy dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Portalu, Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi.
 
4. Wszelkie zmiany w regulaminie będą na bieżąco umieszczane na łamach Portalu. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z informacjami o zmianach w Regulaminie w wypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Usługobiorca powinien zaprzestać logowania się i poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, czego wynikiem będzie usunięcie konta Usługobiorcy. Każde logowanie się Usługobiorcy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacja zmian.
 

&7.

Polityka poufności.

 
1. Dane Kandydatów podawane wyłącznie dobrowolnie, są gromadzone i przetwarzane w zasobach portalu LinguaJob a żądanie ich usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z korzystania z zasobów Portalu.
 
2. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, dzięki stosownym zabezpieczeniom ich poufności i zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
3. Administratorem danych osobowych jest Grupa LinguaJob.pl z siedzibą w Warszawie ( 00-549), ul. Piękna 24/26A/1.
 
4. Wprowadzanie swoich danych osobowych przez Kandydata do bazy CV Portalu LinguaJob jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacyjnych również w wysyłce newslettera, w celach marketingowych a także w automatycznym dopasowaniu profilu kandydata do wymogów aktualnej oferty pracy w usłudze multilingual scoring. Jednocześnie Kandydatowi przysługuje prawo samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez uzupełnianie, aktualizowanie, modyfikowanie i usuwanie po zalogowaniu poprzez podanie aktualnego adresu e-mail i hasła dostępu. W razie pytań Kandydat może przesłać wiadomość e-mail na adres: kandydat@linguajob.pl. Jednocześnie informujemy, ze Portal ma prawo usunięcia danych osobowych Kandydata w rozumieniu Ustawy bez jego zgody i podania przyczyny.
 
5. Każde wprowadzane do bazy Serwisu CV jest traktowane jak dokument poufny. Dokonywanie zmian w CV przez osoby trzecie jest niemożliwe.
 
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. W szczególności dostęp do CV mogą mieć tylko Pracodawcy ( Klienci Portalu ) po podpisaniu z Portalem stosownego dokumentu o współpracy. Dostęp do CV mogą mieć tylko Pracodawcy ( Klienci portalu LinguaJob ) po podpisaniu z Portalem stosownego dokumentu o współpracy. Dokument ten zobowiązuje Pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z bazy Portalu jako poufnych i zabezpiecza przed wykorzystaniem danych osobowych Kandydata do innych celów niż rekrutacja. CV udostępniane Pracodawcy zawiera ukryte dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko) oraz kontaktowe ( adres zamieszkania, telefon, adres e-mail). Dane udostępniane Pracodawcy to: wykształcenie, poziom znajomości danego języka, staż pracy i branża itp. Złożenie przez Pracodawcę elektronicznego zamówienia na dostęp do pełnego CV danego Kandydata, daje możliwość dostępu do danych osobowych i kontaktowych oraz pełnej wersji CV.
 
7. Dane Osobowe Kandydata przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest Kandydat, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b (RODO).
 
8. Kandydat posiada dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
9. Kandydat prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 

Zasady przechowywania plików Cookies

 
 
Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookies („ciasteczek”) do przechowywania anonimowych informacji o jego użytkownikach. Polityka Cookies obowiązuje od 23 kwietnia 2018 r. Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności serwisu.
 
 

Czym są pliki cookies?

 
 
Pliki cookies są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookies pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
 
 
 

Jakie informacje są zbierane przez nasz serwis internetowy?

 
 
Pliki cookies, z których korzysta serwis używane są do:
– monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
– zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
– poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
– gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów.
– gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
 
 

Jak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?

 
 
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookies. Zastrzegamy ,iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.